วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ร่วมงานอำเภอยิ้มที่เวียงเชียงรุ้ง

      เมื่อวันที่   19  สิงหาคม  2553  ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานอำเภอยิ้มที่ บ้านป่าสักงาม  หมู่ที่ 9 ตำลบดงมหาวัน  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง      จังหวัดเชียงราย     ได้ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขแมวให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานจำนวนมาก
เจอมดลูกอักเสบ

มดลูกอักเสบ